Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1570/LĐTBXH-TBLS
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12 tháng 3 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/204/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 59/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Sau đó, trung tuần tháng 4 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH cho cán bộ làm công tác Chính sách Người có công của 64 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong cả nước.

Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP đạt hiệu quả cao, đảm bảo cho những đối tượng quy định của Nghị định sớm được giải quyết chế độ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở hướng dẫn, kiểm tra và tập trung làm trước việc kê khai, lập danh sách, xét duyệt và làm thủ tục chi trả trợ cấp 1 lần đối với trường hợp thân nhân đang cư trú tại địa phương, có hồ sơ quản lý ở Sở (hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bệnh binh từ trần, hồ sơ tuất lão thành cách mạng,...) hoặc có giấy chứng nhận của các cơ quan, đơn vị quản lý (hướng dẫn tại Điểm 3, Điểm 4 Mục V Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH).

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2004, đề nghị các Sở báo cáo về Bộ bản tổng hợp thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần - đợt I để làm thủ tục thông báo kinh phí và thực hiện chi trả trước ngày 27 tháng 7 năm 2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu