Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1560 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với hoạt động phát hành và chiếu phim vi-đi-ô

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/CV.ĐA ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Điện ảnh Đồng Tháp về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động phát hành phim vi-đi-ô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm .39, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: trường hợp Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp mua bản quyền phim vi-đi-ô sau đó nhân bản dán tem kiểm soát của Cục điện ảnh và phát hành cho hệ thống cửa hàng cho thuê băng đĩa hình, thì doanh thu từ hoạt động này là doanh thu phát hành phim vi-đi-ô thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc