Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/BXD-KTTC
V/v: Xác định chi phí tư vấn thiết kế bổ sung, điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 368/CCHTX-QL ngày 02/8/2007 của Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc xác định chi phí tư vấn thiết kế bổ sung, điều chỉnh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm xem xét quyết định việc chuyển tiếp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ (Nghị định 16/CP) đảm bảo các nguyên tắc: Không làm gián đoạn các công việc. Đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án. Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định 16/CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của Nghị định  16/CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Vì vậy đối với Dự án Đầu tư các công trình thuỷ lợi ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội việc thực hiện chuyển tiếp các công việc tiếp theo theo qui định tại Nghị định  16/CP và các văn bản hướng dẫn do người quyết định đầu tư quyết định.

2. Đối với Dự án Đầu tư các công trình thuỷ lợi ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, trường hợp công tác thiết kế, giám sát tác giả phát sinh ngoài hợp đồng thì chủ đầu tư phải xem xét nguyên nhân, trách nhiệm của các bên có liên quan và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên để giải quyết. Trường hợp không do lỗi của đơn vị tư vấn thiết kế (đã hoàn thành, nghiệm thu sản phẩm, không còn ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký...) thì chi phí thiết kế, giám sát tác giả bổ sung; chi phí lập tổng dự toán, dự toán điều chỉnh được xác định bằng dự toán chi phí trên cơ sở nội dung công việc thực hiện và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn Hà Nội căn cứ ý kiến trên của Bộ Xây dựng để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
Như trên;
Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa