Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1559 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với băng Vi-đi-ô thiếu nhi sản xuất năm 1999

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79/CV ngày 8 tháng 3 năm 2004 của Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình về việc đề nghị không truy thu thuế GTGT băng Video thiếu nhi sản xuất năm 1999, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 10, mục II phần A Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì: hoạt động sản xuất phim các loại; hoạt động phát hành và chiếu phim vi-đi-ô tài liệu, phóng sự, khoa học thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình được phép sản xuất và phát hành phim vi-đi-ô ca nhạc thiếu nhi, nếu Công ty sản xuất phim vi-đi-ô  ca nhạc thiếu nhi và thực hiện sao chép để phát hành thì doanh thu từ hoạt động sản xuất phim vi-đi-ô  ca nhạc thiếu nhi sau đó sao chép để phát hành là doanh thu phát hành phim vi-đi-ô ca nhạc thiếu nhi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đề nghị của Công ty không thu thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất, phát hành băng đĩa nhạc thiếu nhi là trái với quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc