Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1555 TCT/TS
V/v góp vốn bằng tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 69/CV-TBKT ngày 2 tháng 4 năm 2004 của Thời báo kinh tế Việt Nam về việc trả lời thư của độc giả hỏi về góp vốn thành lập công ty bằng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 1, mục I và tiết k1, điểm 3, mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tài sản của các tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đều phải nộp lệ phí trước bạ trừ một số trường hợp như: “Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, v.v...); Xã viên hợp tác xã góp vốn vào hợp tác xã thì tổ chức nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn; hoặc khi các tổ chức này giải thể phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sở hữu sử dụng”.

Do đó, nếu Bà Nguyễn Thị Lý là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp góp vốn bằng tài sản (đã có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Bà Lý) thì Công ty không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp Công ty mua lại tài sản của Bà Nguyễn Thị Lý thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó.

2. Căn cứ Điều 1 Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vất kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Vì vậy, trường hợp Bà Nguyễn Thị Lý chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là nhà đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp thì bà Lý phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Hiện nay, thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản khi đem góp vốn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Đề nghị Bà Nguyễn Thị Lý và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp liên hệ với UBND địa phương nơi quản lý hồ sơ nhà đất của Bà Lý và cơ quan thuế sở tại để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương