Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1553 TCT/TS
V/v Chính sách thu về đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Chanh
Đ/c 21/12, ấp 1, xã Định Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ngày 06 tháng 5 năm 2004, Tổng cục Thuế nhận được đơn thư không đề ngày của ông Nguyễn Văn Chanh hỏi về chính sách thu ngân sách Nhà nước liên quan đến đất đai. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định mức thu tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất như sau:

“Người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất sử dụng vào Mục đích quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư này mà không phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp ông Chanh được UBND tỉnh Bình Dương quyết định giao đất ở theo hạn mức quy định và cho thuê đất phần diện tích vượt hạn mức đất ở từ đất thu hồi của Công ty tư nhân tỉnh X thì Ông phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở được giao và phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở mà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê.

Tổng cục Thuế đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một và Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương