Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1534 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGTmặt hàng Tổ máy phát điện

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hoà Bình
(Đ/c: BY50-52 đường số 7-P. Tân Tạo - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 435/CV/TC-HBC ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Công ty Cổ phần Hoà Bình hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt hàng Tổ máy phát điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điềm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì:

Mặt hàng Tổ máy phát điện thuộc nhóm sản phẩm cơ khí là máy móc, thiết bị áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến