Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1533 TCT/ĐTNN
V/v nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CV-VJE ngày 08 tháng 04 năm 2004 Công ty TNHH Việt Nhật kiến nghị về vấn đề xử lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam của Công ty làm việc từ năm 1997 đến 2000, hiện nay không còn làm việc cho công ty nữa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với việc nộp thuế TNDN của các cá nhân người nước ngoài và của các cá nhân người Việt Nam làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Công ty có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế TNDN và khấu từ tiền thuế TNDN nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 3, Mục IV, Thông tư số 27/TC/TCT ngày 30 tháng 03 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Vì vậy, Công ty phải có trách nhiệm nộp số thuế TNDN còn thiếu từ năm 1997 đến năm 2000 của các cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam (kể cả những người hiện không còn làm việc tại Công ty).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến