Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1520/VPCP-DK
V/v tiến độ nhà máy điện Cà Mau 2 và cung cấp khí cho các nhà máy điện Cà Mau

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

 

Để Nhà máy điện Cà Mau 2 được đưa vào vận hành đúng tiến độ và bảo đảm cung cấp khí cho các nhà máy điện Cà Mau, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam cùng nhà thầu Siemens có ngay phương án và giải pháp đẩy nhanh tiến độ của Nhà máy điện Cà Mau 2, bảo đảm phát điện vào cuối tháng 3 năm 2008.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương đàm phán cấp cao với phía Malaysia và nhà thầu Talisman về vấn đề cung cấp khí, bảo đảm đủ khí cho các nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 hoạt động theo tiến độ huy động.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, CN;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý