Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1515/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v tạm đình chỉ đưa lao động đi làm việc trên tàu đánh cá của Đài Loan

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3817/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24 tháng 10 năm 2003 về việc chấn chỉnh một số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan có tỉ lệ lao động bỏ hợp đồng cao. Nhưng đến nay, tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là đối với lao động làm việc trên các tàu đánh cá của Đài Loan. Để cải thiện tình hình trên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

1. Đình chỉ (không xác định thời hạn) việc cung ứng thuyền viên tàu cá sang Đài Loan kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2004 đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động sang Đài Loan.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp tập trung chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo - giáo dục định hướng đối với lao động ở các lĩnh vực: làm việc trong nhà máy, giúp việc gia đình và khán hộ công, lao động xây dựng; tăng cường công tác quản lý lao động ngoài nước và phối hợp với phía Đài Loan có biện pháp tích cực, có hiệu quả đưa số lao động bỏ trốn hiện còn ở Đài Loan về nước.

3. Trước ngày 20 tháng 6 năm 2004, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình lao động bỏ hợp đồng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động với nước ngoài) để Bộ xem xét có biện pháp phối hợp xử lý.

Đề nghị các cơ quan chủ quản của doanh nghiệp quán triệt, chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện những yêu cầu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hoà