Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1504/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với người làm công việc kiểm soát, thu đo tần số,máy phát vô tuyến điện

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Trả lời công văn số 875/BNV-TL ngày 23/4/2004 của Bộ Nội vụ về việc tham gia ý kiến về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với người làm công việc kiểm soát, thu đo tần số, máy phát vô tuyến điện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Về cơ bản nhất trí với dự thảo công văn của Bộ Nội vụ thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 0,2 so với lương tối thiểu chung đối với những người làm công việc kiểm soát, thu đo tần số, máy phát vô tuyến điện thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Bưu chính Viễn thông) theo quy định tại Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung một số vấn đề sau:

1/ Rà soát đối tượng và chỉ áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những người trực tiếp làm công tác kiểm soát, thu đo tần số, máy phát vô tuyến điện.

2/ Thời Điểm thực hiện phụ cấp độc hại, nguy hiểm từ ngày 01/5/2004.

3/ Hiện nay Nhà nước đang triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các chế độ phụ cấp lương (dự kiến thực hiện từ ngày 1/10/2004), vì vậy trong công văn thoả thuận cần nói rõ: Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, nếu Nhà nước thay đổi thì áp dụng theo quy định mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, hoàn chỉnh văn bản trả lời Bộ Bưu chính Viễn thông.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng