Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1498/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương tối thiểu đối với LĐ làm việc trong các DN FDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Để có căn cứ lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan trước khi trả lời công văn số 1534/UB-VP ngày 12/4/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nâng mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng sớm lấy ý kiến của người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn thành phố và tập hợp, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có cơ sở xem xét, thoả thuận./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG -TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân