Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1494/LĐTBXH-TL
V/v thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với xã Mê Linh

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 71/LĐLĐ ngày 26/4/2004 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định trước đây tại Thông tư 15/LĐTBXH-TT ngày 26/3/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định hiện hành tại Thông tư 03/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/1/2001 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính  - Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực thì phụ cấp khu vực được xác định và quy định theo địa giới hành chính xã, phường, thị trấn. Công chức, viên chức làm việc ở địa bàn nào thì hưởng mức phụ cấp khu vực theo địa bàn hành chính đó.

Đối với xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện nay theo quy định đang hưởng phụ cấp khu vực mức 0,5 so với lương tối thiểu chung, vì vậy mọi công nhân, viên chức  làm việc trên địa bàn của xã đều phải hưởng mức phụ cấp khu vực nói trên kể cả một số đối tượng trước đây đã được hưởng mức phụ cấp theo địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương nay sáp nhập chuyển về xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

2/ Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng trao đổi với các Sở, ngành, cơ quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục, Sở Tài chính Vật giá...) báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh biết để chỉ đạo, đồng thời giải thích cho tập thể giáo viên trường tiểu học Cill Kuất huyện Lâm Hà rõ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng được biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG -TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân