Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1478 TCT/PCCS
V/v Chi tiền hoa hồng vé máy bay cho khách

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Tiến

Trả lời công văn số 09/CV-NT2004 ngày 24/3/2004 của Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Tiến về việc tính vào chi phí khoản tiền chi hoa hồng vé máy bay cho khách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thương mại có quy định về đại lý mua hàng hoá như sau:

“Điều 111. Đại lý mua bán hàng hoá

Đại lý mua bán hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh minh mua hoặc bán hàng hoá cho bên giao đại lý để hưởng thù lao.

Hàng hoá của đại lý mua bán phải phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên.

Điều 125. Chuyển quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba

Một bên của hợp đồng đại lý chỉ được chuyển quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đại lý cho bên thứ ba nếu được bên kia chấp thuận.”

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng đại lý cấp II thoả mãn được các quy định tại Điều 111, Điều 125 nêu trên và có hoá đơn nhận tiền hoa hổng của đại lý cấp II hoặc trường hợp Công ty ký hợp đồng đại lý cấp II không thoả mãn các quy định nêu trên nhưng có hoá đơn nhận tiền hoa hồng của bên nhận đại lý cấp II thì khoản chi này được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm 1.1, Mục IV, phần B Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng đại lý cấp II mà điều kiện không thoả mãn theo các quy định nêu trên và không có hoá đơn nhận tiền hoa hồng của đại lý cấp II thì:

Khoản tiền chi hoa hồng cho khách mua vé máy bay của Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Tiến không phải là khoản chi phí hoa hồng mà thực chất là khoản tiền thưởng cho hành khách mua vé máy bay nên khoản chi này không được tính vào mục chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Tiến biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương