Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1475 TCT/PCCS
V/v xin huỷ không in hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty xăng dầu hàng không
(Đ/c: 202 Nguyễn Sơn, Sân bay Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 439/XDHK ngày 21/04/2004 của Công ty xăng dầu hàng không về việc xin không in số lượng hoá đơn tự in đã đăng ký của Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận (Nam Định), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 96/XDHK-TCCB ngày 15/3/2004 của Giám đốc Công ty xăng dầu hàng không về việc bàn giao Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận thuộc Xí nghiệp xăng đầu hàng không Miền Bắc về Xí nghiệp thương mại dầu khí Hàng không Miền Bắc - Công ty xăng dầu hàng không; Căn cứ vào đề nghị của Công ty xăng dầu hàng không; Căn cứ vào các quy định hiện hành về in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty như sau:

1/ Huỷ bỏ số lượng hóa đơn của Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận (Nam Định) thuộc Xí nghiệp xăng dầu hàng không Miền Bắc đã đăng ký tự in nhưng chưa tiến hành in theo công văn số 4532 TCT/AC ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

Tên hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Từ số.... đến số......

Số lượng

Nơi sử dụng

Hoá đơn GTGT

01-GTKT-03LN-03

MB/2004

01 - 5000

5000

Nam Định

2/ Căn cứ số lượng hóa đơn huỷ bỏ không in nêu trên, công ty phải có xác nhận của Nhà in và gửi Tổng cục Thuế, Cục thuế để theo dõi, quản lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xăng dầu hàng không được biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương