Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1460 TCT/ĐTNN
V/v nộp thuế TNDN của Chi nhánh hạch toán độc lập

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty liên doanh Jupiter Pacific,
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,
- Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 590/CT-ĐTNN đề ngày 19/01/2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về địa điểm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Chi nhánh của Công ty liên doanh (CTLD) Jupiter Pacific (kèm bản sao công văn số 01T/03-CNHN đề ngày 17/12/2003 của CTLD Jupiter Pacific). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I, Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002; Mục I, Phần D Thông tư số 128/2003/T-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp Chi nhánh của CTLD Jupiter Pacific tại Thành phố Hà Nội là đơn vị hạch toán độc lập thì Chi nhánh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để CTLD Jupiter Pacific, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương