Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1459 TCT/PCCS
V/v thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 365/CV-CT ngày 28/04/2004 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc xác định thuế giá trị gia tăng đối với giá trị công trình xây dựng cơ bản dở dang năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại mục II Phần H, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định:

“ Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Theo quy định nêu trên, thì các cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng đã ký với chủ đầu tư năm 2003 với mức thuế suất 5% do nguyên nhân khách quan sang năm 2004 mới thi công thì thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định tại điểm 3.14, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

Trường hợp công trình đã thi công trong năm 2003 nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt mới thực hiện được một khối lượng rất nhỏ so với khối lượng xây dựng theo hợp đồng thì vẫn được tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

2/ Tại điểm 2,mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: “Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế thuế suất 10%”. Như vậy, đơn vị hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản tiền gửi ngân hàng, xây dựng công trình tại địa phương khác nơi đặt trụ sở chính phải kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi xây dựng công trình theo tỷ lệ 2% trên giá chưa có thuế GTGT đối với phần khối lượng còn lại áp dụng thuế suất 5% theo hợp đồng đã ký trước ngày 1/1/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương