Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1441/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Quý (Tổng) Công ty

Liên quan đến việc tiếp tục tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý (Tổng) Công ty tại công văn số 409/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ báo cáo của Quý (Tổng) Công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cho phép khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý (Tổng) Công ty kể từ ngày 15/5/2004. Yêu cầu Quý (Tổng) Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ngoài nước; tìm kiếm, kêu gọi và đưa nhanh số lao động bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước; nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký hợp đồng và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Quý (Tổng) Công ty biết, thực hiện./.

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hoà

 

 

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHÔI PHỤC TỪ 11/5/2004

TT

Tên doanh nghiệp

Tên giao dịch

1

Công ty Dịch vụ Du lịch dầu khí

PETROSETCO

2

Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

FOREXCO

3

Công ty Cung ứng lao động

LASCO

4

Công ty Xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động

OLECO