Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1437 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT hàng XK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 182/CT-DN1 ngày 29/3/2004 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn chứng từ thanh toán của hàng gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định điểm 1.2d3, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Các hàng hoá gia công xuất khẩu để được khấu trừ hoặc hoàn thuế phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo một trong các hình thức đã được quy định tại điểm 1.2d3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên). Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán tiền tại Việt Nam cho doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu, nếu việc thanh toán này thực hiện qua tài khoản vãng lai của bên mua mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu có chứng từ Giấy báo có của ngân hàng nơi khách hàng nước ngoài mở tài khoản vãng lai thì hàng hoá gia công xuất khẩu được xác định là đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng để cùng với các điều kiện khác theo quy định tại điểm 1d Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) để làm cơ sở khấu trừ hoặc hoàn thuế cho hàng gia công xuất khẩu.

Nếu hàng hoá gia công xuất khẩu chưa đáp ứng được điều kiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại điểm 1.2d3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) nhưng có đủ căn cứ xác định hàng hoá gia công đã được xuất khẩu (đã có xác nhận của cơ quan hải quan) thì hàng hoá gia công xuất khẩu phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào dùng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá gia công xuất khẩu đó không được khấu trừ, hoàn thuế mà được tính vào chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc