Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1435 TCT/TNCN
V/v nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Quỹ xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả
Việt Nam - Ôxtrâylia

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 27/4/2004 của Quỹ xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả Việt Nam - Ôxtrâylia (CEG) về việc nộp thuế thu nhập của cá nhân làm việc cho dự án của Quỹ. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3, Điều 2, Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Điểm 2.1.4, Mục I, Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ ngày 29/10/2003 giữa Quỹ CEG và ông Nguyễn Văn Nam thì:

Khoản thu nhập các cá nhân nhận được từ quỹ CEG do thực hiện dịch vụ tư vấn theo hợp đòng dịch vụ giữa ông Nguyễn Văn Nam với Quỹ CEG là thu nhập thường xuyên. Do đó, khoản thu nhập này được cộng vào thu nhập thường xuyên của các cá nhân để tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên quy định tại Điều 10 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Việc kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo quy định tại Điều 3.4, Mục III, Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Quỹ CEG biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc