Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1434 TCT/TNDN
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Công ty Tech - Venture Systems tại Hà Nội
(B21, tầng 4, khách sạn Horison - 40 Cát Linh - Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 27/02/2004 của văn phòng đại diện Công ty hỏi về việc chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 1.1.3 Phần II Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: “Người nước ngoài ở Việt Nam từ 30 đến 182 ngày thì thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh do công việc làm tại Việt Nam trong khoảng thời gian đó không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài”. Như vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là lấy tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhân với thuế suất (công thức của Công ty đề cập trong công văn là chưa chính xác).

2. Căn cứ điểm 2.15 Phần I Thông tư số 05/2002/TT-BTC nêu trên thì: Thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản thu nhập do các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chi hộ tiền nhà, điện, nước. Đối với tiền thuê chỗ ở tại khách sạn của cá nhân do Văn phòng chi trả hộ thì được tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% số thu nhập về tiền lương, tiền công, tiền thu lao của cá nhân đó. Trường hợp cá nhân nước ngoài sang Việt Nam công tác trong thời gian ngắn ngày, khoản tiền thuê khách sạn nằm trong công tác phí do Văn phòng chi trả thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để VP đại diện Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc