Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1417/UB-QLĐT
V/v thực hiện một số điều khoản trong quy định ban hành theo Quyết định 117/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 1994

 

Kính gửi: :

- Kiến trúc sư Trưởng thành phố;
- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện

 

Để đơn giản thủ tục cấp phép sửa chữa và xây dựng bán kiên cố đối với nhà ở riêng lẻ, theo đề nghị của Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận một số điểm sau đây:

1/ Về thẩm quyền cấp phép, Ủy ban nhân dân quận, huyện được ủy quyền cho Trưởng phòng quản lý đô thị, xây dựng quận, huyện ký giấy phép sửa chữa các loại nhà thuộc thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa của quận, huyện theo điều 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định 117/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/ 1/ 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Về việc xây dựng trong các khuôn viên biệt thự, dù bán kiên cố đều phải xin phép Kiến trúc sư Trưởng thành phố. Không cho xây chen phía trước và hai bên của biệt thự. Việc cải tạo, nâng tầng phía sau nhà phụ của biệt thự phải thấp hơn chiều cao của biệt thự.

3/ Đối với nhà thuộc diện Nhà nước quản lý đã được ủy quyền cho các quận, huyện quản lý, khi sửa chữa hay xây dựng mới, không phải xin ý kiến thoả thuận của sở Nhà đất, tuy nhiên vẫn phải có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý nhà quận, huyện.

4/ Ủy ban nhân dân quận, huyện khi thấy cần thiết có thể xét chọn một số cá nhân và đơn vị thiết kế có giấy phép hành nghề thiết kế xây dựng giúp phòng quản lý đo thị, xây dựng thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Phí thẩm tra thiết kế lất bằng 0,5% giá thiết kế (theo điều 47 điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 237/HĐBT ngày 19 / 9 / 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh