Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1416/BLĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2004

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 300/TCTHK ngày 8/3/2004 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính tại công văn số 198/TCDN - NVII ngày 28 tháng 4 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1- Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam là: 37,3 đồng/ 1.000 đồng doanh thu (trong đó có 0,3 đồng đơn giá dùng để khuyến khích đối với số lao động có kỹ thuật gồm: cơ giới, đặc thiết, vô tuyến ra đa, cơ khí trực tiếp kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng máy bay A320, Boing 767 và Boing 777, góp phần giảm chi phí bằng ngoại tệ cho Tổng công ty) tương ứng với các chỉ tiều kế hoạch sau:

- Doanh thu: 14.653,697 tỉ đồng

- Lợi nhuận: 684,437 tỉ đồng

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Mức đơn giá tiền lương trên không bao gồm tiền thưởng an toàn hàng không theo quy định tại Quyết định số 611/TTg ngày 4/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 06/LB-TT ngày 28/12/1997 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính.

2- Thực hiện Điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3- Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại, Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên. Đồng thời xây dựng phương án sắp xếp sử dụng lao động hợp lý không tăng lao động quá mức so với yêu cầu thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng