Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1407/UB-QLĐT
V/v mua bán nhà của các đơn vị quốc doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1994

 

Kính gửi: Sở Nhà đất thành phố.

Xét hồ sơ mua bán nhà số 288 Ngô Gia Tự quận 10 của Xí nghiệp Lâm Thủy sản thuộc Công ty Sapsimex, do Sở Nhà đất báo cáo tại văn bản số 5605/CV-CS ngày 01 /10 /1993.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

- Đối với các loại nhà do các đơn vi quốc doanh mua hợp pháp, tiền mua nhà không thuộc nguồn vốn ngân sách cấp, nay xin bán lại hoặc chuyển dịch sở hữu cho đơn vị khác, được cơ quan chủ quản chấp thuận thì Sở Nhà đất giải quyết thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, không phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phô.

Giá bán nhà do đơn vị sở hữu nhà định đoạt và phải đóng trước bạ theo quy định.

Đơn vị xin bán nhà phải nộp các hồ sơ để Sở Nhà đất kiểm tra, xét giải quyết như sau:

1. Giấy chủ quyền nhà;

2. Ăn bản giải trình nguồn vốn mua nhà, có xác nhận của cơ quan tài chánh cùng cấp (Phòng Tài chánh, Sở Tài chánh hoặc Bộ Tài chính);

3. Hợp đồng mua bán nhà, có cơ quan chủ quản xét duyệt;

4. Biên lai nộp thuế trước bạ;

5. Bên mua nhà là đơn vị hoặc cơ quan đóng trên địa bàn thành phố hợp pháp. Nếu là cá nhân phải có bản sao hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nhà đất cần có hướng dẫn cụ thể, niêm yết công khai để các đơn vị có yêu cầu thực hiện đầy đủ, tránh gây phiền hà, kéo dài thời gian do thủ tục hành chánh.

Đối với hồ sơ mua bán nhà 288 Ngô Gia tự quận 10, có đầy đủ các giấy tờ cần thiết như nêu trên, Sở Nhà đất giải quyết thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà cho người mua theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB (CT, PCT/ QLĐT);
- Ban Vật giá TP;
- Sở Tài chính TP
- Cty Sapsimex
- VPUB (C, PVP/QLĐT)
- TH (QLĐT)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh