Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1403 TCT/TS
V/v Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 267/CT-TTHT ngày 15/4/2004 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 sửa đổi một số Điều của Nghị định số 04/2000/NĐ- CP ngày 11/02/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai quy định:

“... Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 24a của Luật Đất đai cho phép chuyển Mục đích sử dụng thì không phải chuyển sang thuê đất nhưng phải nộp tiền chuyển Mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; trường hợp không nộp tiền chuyển Mục đích sử dụng đất thì phải chuyển sang thuê đất.

Mức thu tiền chuyển Mục đích sử dụng đất nông nghiệp... sang đất chuyên dùng được thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất được phép chuyển Mục đích.”.

Theo quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển Mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng thì phải nộp tiền sử dụng đất theo nguyên tắc sau:

- Nếu cơ quan có thẩm quyền cho chuyển sang đất ở thì nộp 40% tiền sử dụng đất với phần diện tích trong hạn mức đất ở, nộp 100% tiền sử dụng đất với phần diện tích vượt hạn mức đất ở.

- Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sang đất xây dựng công trình thì nộp 100% tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích chuyển Mục đích sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương