Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1402 TCT/TS
V/v Khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 55/CT ngày 05/4/2004 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất khi nộp tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục I, Phần B Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/13/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Trường hợp phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất nhưng mức trừ tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước.

Chi phí đền bù thiệt hại về đất... được xác định theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh địa ốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng các khu dân cư (gồm nhà ở và các kết cấu hạ tầng khác) nếu phải đền bù thiệt hại về đất cho đơn vị quản lý đất công mà chi phí đền bù thiệt hại về đất đó được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ thì doanh nghiệp được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất nhưng mức trừ tối đa không quá 90% số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan có liên quan ở địa phương kiểm tra kỹ hồ sơ của doanh nghiệp để thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương