Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/NCPL

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1990 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÓA ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

 

Một số Tòa án có hỏi về việc đương nhiên xóa án đối với người được hưởng án treo, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo khoản 2 Điều 53 Bộ luật Hình sự được thông qua ngày 27-6-1985 thì người được hưởng án treo được đương nhiên xóa án nếu không phạm tội mới trong thời gian thử thách. Nhưng theo khoản 2 Điều 53 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được thông qua ngày 28-12-1989 thì người được hưởng án treo chỉ được đương nhiên xóa án nếu không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ ngày hết thời gian thử thách. Tuy nhiên, vì đạo luật này chỉ có hiệu lực từ ngày 2-1-1990, cho nên những người được hưởng án treo mà thời gian thử thách đã hết trước ngày 2-1-1990 được đương nhiên xóa án nếu họ không phạm tội mới trong thời gian thử thách của án treo và khi họ đến Tòa án sau ngày 2-1-1990 xin giấy chứng nhận xóa án, thì Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án cho họ, theo quy định của khoản 2 Điều 53 Bộ luật Hình sự chưa được sửa đổi, bổ sung và theo thủ tục đương nhiên xóa án được hướng dẫn tại mục III Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 1-8-1986 của tòa ánh nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ. Còn những người được hưởng án treo trước ngày 2-1-1990, nhưng đến hết ngày 1-1-1990 vẫn chưa hết thời gian thử thách của án treo, thì họ chỉ được đương nhiên xóa án nếu không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ ngày hết thời gian thử thách của án treo, nghĩa là đối với họ cần áp dụng quy định của khoản 2 Điều 53 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung.