Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1380 TCT/TVQT
V/v xác minh tem hàng NK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

 

Theo báo cáo của Đại diện Tổng cục Thuế phía Nam, có 1000 số tem xe đạp nhập khẩu nhầm lẫn số thứ tự liên quan đến số tem xe đạp nhập khẩu Tổng cục Thuế cấp cho Cục thuế tỉnh Quảng Bình. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế Quảng Bình kiểm tra, xác minh:

Tem xe đạp nhập khẩu AA/01 từ số 57001 đến số 58000 = 1000 tem, nhận tại Tổng cục Thuế theo phiếu xuất ấn chỉ số 57 ngày 28/8/2001.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình kiểm tra số tem thực nhận (thực dán) có đúng với số thứ tự tem theo phiếu xuất ấn chỉ của Tổng cục Thuế không, lập biên bản xác minh gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 20/5/2004.

 

TUQ/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
KT/ TRƯỞNG BAN TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ TRƯỞNG BAN TÀI VỤ QUẢN TRỊ
Lê Nguyên Hợp