Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1372 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp Hương Đông
(Đ/c: Khu B - Khu công nghiệp Sông Công I - Thái Nguyên)

 

Trả lời văn thư đề ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Doanh nghiệp Hương Đông hỏi về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng Lò luyện thép, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì:

Mặt hàng Lò luyện thép thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp cơ quan Hải quan áp dụng thuế suất khác, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải thích cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến