Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1369 TCT/DNK
V/v hoạch toán tiền nhượng bán tài sản

Hà Nội , ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dụng cụ số 1
(Đ/c 108 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Công ty cổ phần dụng cụ số 1 về việc hạch toán tiền thu về nhượng bán tài sản cố định. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 7 Mục IV Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định được hạch toán vào thu nhập khác (TK 711) của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần dụng cụ số 1 biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến