Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1368 TCT/DNNN
V/v thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 128/CV-PC26 ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với ô tô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 98 TC/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 7 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luận sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì:

Từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 đến 31 tháng 12 năm 1998 mặt hàng ô tô 4 chỗ ngồi (kể cả dạng SKD) nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chưa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Vì vậy tại thời Điểm tháng 11 năm 1996 cơ sở nhập khẩu gầm xe có động cơ nếu không thuộc dạng SKD thì không phải nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu và nếu lắp ráp để bán trong nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1999 cũng không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Trường hợp ô tô 4 chỗ ngồi sản xuất lắp ráp bán ra từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 thì thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo quy định tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc