Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363 TCT/ĐTNN
V/v trả lời DN về c/s thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty New Chip Xeng

Trả lời công văn số 10/CV ngày 30 tháng 03 năm 2004 của Công ty New Chip Xeng hỏi về vấn đề thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, các Khoản thu nhập hợp pháp mà các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài thu được do tham gia đầu tư vốn dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam... khi chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc giữ lại ngoài Việt Nam không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (kể cả Khoản lợi nhuận phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 2003). Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân phải lập Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đó đầu tư vốn”.

2. Đối với Khoản lợi nhuận của năm 2001 và 2002, trường hợp Công ty đã đăng ký chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và trích nộp thuế cho Cục thuế địa phương nhưng chưa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đến năm 2004 mới chuyển sẽ được hoàn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Phần thứ hai, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục hoàn lại số thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đã nộp cũng được quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty New Chip Xeng biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến