Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1360 TCT/DNNN
V/v Chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su

Trả lời công văn số 140/CV-RBC ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Công ty công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su: Công ty ký Hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Công ty IKEA của Thuỵ Điển để Công ty IKEA trả tiền mua máy móc thiết bị từ Italia và Đức cho Công ty và Công ty sẽ thanh toán bằng cách bù trừ giữa số tiền nợ vay và số tiền bán hàng xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5957TC/TCT ngày 9 tháng 6 năm 2003 và Công văn số 8282TC/TCT ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì việc thanh toán cấn trừ Khoản nợ vay nước ngoài với tiền hàng xuất khẩu để được xem xét hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty đã có đầy đủ hồ sơ chứng minh, bao gồm:

- Hợp đồng vay nợ với nước ngoài để nhập khẩu thiết bị theo dự án và trả nợ tiền vay bằng hàng hoá xuất khẩu.

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá trong đó có Điều Khoản thanh toán với khách hàng: được sử dụng một phần tiền hàng để thanh toán cấn trừ Khoản nợ vay nhập khẩu thiết bị.

- Tờ khai hải quan về nhập khẩu thiết bị.

- Bản xác nhận của phía nước ngoài về việc cấn trừ Khoản nợ vay.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được kiểm tra, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc