Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  1358/BXD-KTTC
V/v: Phê duyệt Tổng dự toán và Định mức đắp thân đập bản mặt dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi : Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2121/BCT-NLDK ngày 18/10/2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Tổng dự toán và Định mức đắp thân đập bản mặt dự án thuỷ điện Tuyên Quang, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về giá hợp đồng và thanh toán, quyết toán hợp đồng:

- Quản lý tổng dự toán, dự toán công trình theo hướng dẫn tại  Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Tổng dự toán, dự toán công trình được Điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.

+ Việc Điều chỉnh tổng dự toán, dự toán công trình: Trường hợp thay đổi thiết kế trái với thiết kế cơ sở đã được duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Trường hợp thay đổi thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở đã được duyệt được quy định như sau: Vượt tổng mức đầu tư (theo cơ cấu) thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

+ Thanh toán theo hình thức chỉ định thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giá dự toán được duyệt và các Điều Khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

Vì vậy, ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Mục 1 công văn số 2121/BCT-NLDK là chấp nhận được.

2. Về định mức - Đơn giá vật liệu khai thác và việc tính bù giá trực tiếp giá nhiên liệu, năng lượng vào giá ca máy của công trình:

2.1. Về định mức - Đơn giá vật liệu khai thác:

Khai thác vật liệu là một công đoạn trong quá trình xây dựng hoặc có những công tác thuộc quy trình sản xuất công nghiệp, với từng loại công tác như khoan tạo lỗ, phá đá ...thì áp dụng định mức dự toán do Bộ Xây dựng thoả thuận, ban hành; Đối với công tác thuộc quy trình sản xuất công nghiệp thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công nghiệp thoả thuận ban hành;

Vì vậy, việc phê duyệt giá vật liệu cho công trình thuỷ điện Tuyên Quang là phù hợp với quy định hiện hành, việc so sánh giá vật liệu tự khai thác cho công trình (để đảm bảo đáp ứng nhu cầu lớn về vật liệu, chất lượng vật liệu tại mỏ theo TKKT được duyệt, tiêu chuẩn, tiến độ cung ứng, chế độ phụ cấp đặc biệt của công trình...) với giá vật liệu trong thông báo giá vật liệu của địa phương (khai thác nhỏ lẻ, lượng vật liệu cung ứng trên thị trường theo năng lực khai thác..) là không cùng tiêu thức về kinh tế và kỹ thuật.

2.2. Việc tính bù giá trực tiếp giá nhiên liệu, năng lượng vào giá ca máy của công trình:

Việc bù chênh lệch vật liệu, tiền lương vào giá ca máy có thể thực hiện bằng cách nhân hệ số Điều chỉnh máy thi công theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tương ứng với thời Điểm bù giá (mang tính bình quân theo nhóm máy và mang tính trung bình tiên tiến) hoặc bù trực tiếp giá nhiên liệu, năng lượng, nhân công vào giá ca máy trình Bộ Công nghiệp thẩm định, ban hành là chấp nhận được. Đối với công trình sử dụng dây truyền máy hiện đại có khối lượng thi công máy lớn thì việc bù trực tiếp giá nhiên liệu, năng lượng, nhân công vào giá ca máy là cần thiết.

3. Về định mức dự toán công tác đắp bê tông bản mặt: Định mức dự toán đắp bê tông bản mặt đã được Bộ Xây dựng thoả thuận và Bộ Công nghiệp ban hành trên cơ sở vận dụng định mức đã được ban hành tại dự án thuỷ điện Yaly là phù hợp với hướng dẫn của Bộ Xây dựng trong Thông tư số 04/2005/TT-BXD ; Định mức dự toán cho công tác xây lắp được ban hành là tổng hợp nhiều kết quả theo dõi tại nhiều thời Điểm, tổ hợp nhiều công đoạn, tổ hợp máy thi công trong quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng, luôn mang tính chất trung bình tiên tiến, thậm chí còn kèm theo kinh nghiệm trong quản lý kinh tế để đảm bảo mức hao phí được áp dụng mang tính bao phủ và trùm khắp, việc dùng loại máy và công suất máy đã được tư vấn thiết kế đề xuất và Chủ đầu tư phê duyệt là căn cứ để xác định đơn giá thanh toán là phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Công Thương căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đinh Tiến Dũng