Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1347 TCT/TS
V/v trả lời đơn thư của công dân về C/S miễn giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Bà Tạ Thị Hồng Đức
(Tổ 41 Phố Tiên Sơn, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ)

 

Trả lời đơn thư đề ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Bà Đức hỏi về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định Điều kiện và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ như sau: “Thân nhân của liệt sỹ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

- Tại Điểm 3.3, Mục 3, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định về giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ như sau: “Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì trường hợp người sử dụng đất là thân nhân của liệt sĩ và người có công giúp đỡ Cách mạng hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, khi phải nộp tiền sử dụng đất thì mới thuộc đối tượng được xét giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp. Còn trường hợp của Bà tuy là thân nhân liệt sỹ (con liệt sỹ), nhưng hiện tại Bà không còn được hưởng trợ cấp của Nhà nước đối với thân nhân của liệt sĩ (theo đơn của Bà thì Bà hiện nay không còn được hưởng trợ cấp). Vì vậy, Bà không thuộc đối tượng xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà Đức được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương