Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1346 TCT/TNCN
V/v hoàn trả thuế TNCN nộp thừa

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2263/CT-TNCN ngày 6 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, về việc hoàn trả thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của người nộp thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Phòng thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý và thu thuế đối với người lao động có thu nhập cao làm việc tại các Văn phòng Đại diện nước ngoài và cá nhân hành nghề tự do, nên cuối năm quyết toán thuế của từng cá nhân thì người nộp thiếu phải nộp thêm, còn người nộp thừa thì phải làm thủ tục hoàn trả. Việc hoàn trả số thuế nộp thừa cho người nộp thuế được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ vào số thuế phát sinh kỳ sau; trường hợp người nộp thuế không còn phát sinh thu nhập chịu thuế để bù trừ vào số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế phải thực hiện hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế. Do Phòng thuế thu nhập thành phố Hồ Chí Minh có trực tiếp thu thuế thì lấy số thuế đã thu được để hoàn trả cho người nộp thuế rồi lập bảng kê nộp ngân sách phần thuế còn lại.

Tổng cục Thuế thông báo cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc