Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1339 TCT/DNNN
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Tân Vạn Lợi

Trả lời công văn không số ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Công ty TNHH thương mại Tân Vạn Lợi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của sản phẩm Niken sunphat, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại công văn số 1131 TC/TCT ngày 14 tháng 2 năm 2001 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hóa chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thì mặt hàng Niken Sunphat có công thức hoá học NiSO4- 7H2O thuộc hoá chất cơ bản được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Công ty TNHH thương mại Tân Vạn Lợi nhập khẩu mặt hàng Niken sunphat có công thức hoá học NiSO4- 7H2O nhưng cơ quan hải quan tính thuế GTGT của mặt hàng này theo thuế suất 10% thì khi Công ty bán kê khai, nộp thuế GTGT ở trong nước theo thuế suất 5% nhưng được khấu trừ theo mức thuế suất thuế GTGT mà đơn vị đã nộp cho cơ quan hải quan. Đồng thời Công ty thông báo với cơ quan hải quan tính lại thuế suất thuế GTGT 5% trong lần nhập khẩu cho lô hàng sau.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH thương mại Tân Vạn Lợi biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc