Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1335TCT/NV5
V/v: quản lý và thu thuế đối với các hợp đồng dầu khí

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Tổng công ty dầu khí Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 5303/CT-TCKT ngày 26/11/2001 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc quản lý thuế các hợp đồng khí. Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quản lý và thu thuế đối với các hợp đồng dầu khí như sau:

1. Địa Điểm đăng ký thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần thứ tư Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật dầu khí thì:

1.1. Địa Điểm đăng ký thuế của mỗi hợp đồng dầu khí là Cục thuế địa phương nơi đặt văn phòng Điều hành chính của nhà Điều hành hoặc công ty Điều hành chung.

1.2. Đối với các hợp đồng dầu khí ký trước khi ban hành Thông tư 48/2001/TT-BTC đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với các địa phương theo quy định của các Luật thuế hiện hành và hướng dẫn tại công văn số 4821 TCT/NV5 ngày 4/9/1999 của Tổng cục Thuế thì địa Điểm đăng ký thuế là nơi đặt văn phòng Điều hành chính của nhà Điều hành hoặc công ty Điều hành chung của từng hợp đồng dầu khí (trừ các hợp đồng dầu khí đã đăng ký và kê khai nộp thuế với Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng hợp đồng lô PM3 (thuộc vùng chồng lấn với Malaysia) tiếp tục đăng ký và kê khai nộp thuế với Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến hết năm 2002. Kể từ năm 2003 việc đăng ký và kê khai nộp thuế của hợp đồng lô PM3 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2001/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Các Cục thuế và Tổng công ty dầu khí Việt Nam hướng dẫn các hợp đồng dầu khí ký trước ngày ban hành Thông tư 48/2001/TT-BTC, thuộc đối tượng phải Điều chỉnh địa Điểm đăng ký thuế theo hướng dẫn tại công văn này, thực hiện việc kê khai đăng ký thuế, cấp mã số thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 và Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính.

1.3. Địa Điểm đăng ký và kê khai nộp thuế của các hợp đồng dầu khí có hiệu lực đến thời Điểm tháng 3/2002 đính kèm công văn này.

2. Quản lý và thu thuế đối với các hợp đồng dầu khí:

2.1. Đối với các loại thuế liên quan đến hoạt động dầu khí:

Việc kê khai và nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động dầu khí của các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC, cụ thể:

- Các hợp đồng dầu khí ký dưới hình thức nhà thầu trực tiếp nộp thuế thì nhà Điều hành hoặc Công ty Điều hành chung kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế nơi đăng ký thuế.

- Đối với các hợp đồng dầu khí ký dưới hình thức Tổng công ty dầu khí Việt Nam trả thay thuế cho nhà thầu thì Tổng công ty (hoặc đơn vị được ủy quyền) kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế nơi đăng ký thuế của các hợp đồng dầu khí này.

2.2. Đối với các loại thuế của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính uỷ quyền Tổng công ty dầu khí Việt Nam khấu trừ và thu thuế đối với các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ dầu khí cho các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí.

Trường hợp Tổng công ty dầu khí Việt Nam ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì Tổng công ty phải có văn bản uỷ quyền cho các đơn vị này và thông báo cho các cơ quan thuế có liên quan được biết để phối hợp thực hiện.

Hướng dẫn về việc quản lý thuế đối với các hợp đồng dầu khí nêu tại công văn này áp dụng kể từ ngày 15/11/2001. Các Cục thuế và Tổng công ty dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán và giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế đối với hoạt động dầu khí và thuế nhà thầu, thuế nhà thầu phụ nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân (nếu có theo quy định hiện hành đối với các hợp đồng dầu khí ký trước ngày ban hành Thông tư 48/2002/TT-BTC, thuộc đối tượng phải Điều chỉnh địa Điểm đăng ký kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1 công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA CÁC HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ

STT

Hợp đồng dầu khí

Nhà Điều hành hoặc Công ty
Điều hành chung

Ghi chú

I

Cục thuế thành phố Hà Nội:

 

 

1

Hợp đồng lô 102-106

American Technologies INC

26- đường Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: 04. 768.1524

Fax: 04. 768.1568

 

2

Hợp đồng vùng bồn trũng Sông Hồng

Maurel & Prom

39-Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội.

Tel: 04. 974.4840

Fax; 04. 974.4837

 

3

Hợp đồng lô 111

OMV (VietNam) exploration GM bảo hiểm

Phòng 804-Daeha Business Center

Kim Mã - Hà Nội

Tel: 04. 771.7021

Fax: 04. 771.7679

 

4

Hợp đồng lô 07-08

Vietnam American Exploration

Company, Inc

Suite 200, 7 Triệu Việt Vương - Hà Nội

Tel: 04. 943.2542

Fax; 04. 943.2560

 

5

Hợp đồng mỏ Cái nước

Công ty đầu tư và Phát triển dầu khí (PIDC)

133 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04. 856.1186

Fax: 04. 856.1490

 

6

Hợp đồng lô PM3

Công ty đầ tư và Phát triển dầu khí (PIDC)

133 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04. 856.1186

Fax: 04. 856.1490

Kể từ năm 2003

II

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

 

1

Hợp đồng lô 15.1

Cuu long Joint Operating Company

Tầng 9 - Dimon Plaza Building

34 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 825.7709

Fax; 08. 825.7711

 

STT

Hợp đồng dầu khí

Nhà Điều hành hoặc Công ty
Điều hành chung

Ghi chú

2

Hợp đồng lô 16.1

Hoang long Joint Operating Company

Suite 2001 - Me Linh Point Tower

2 Ngô Đức Kê, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 829.9359

Fax: 08. 822.6106

 

3

Hợp đồng lô 09.2

Hoan vu Joint Operating Company

Suite 2006, Tầng 20 - Me Linh Pint To wer

2 Ngô Đức Kế, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 823.9525

Fax: 08. 823.9526

 

4

Hợp đồng lô 11.2

Korea National Oil Corporation

Tầng 9 - Dimon Plaza Building

34 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 825.7808

Fax: 08.825.7806

 

5

Hợp đồng lô 12.E

Samedan Vietnam Limited

Tầng 16 - Saigon Tower

29 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 823.6276

Fax: 08. 823.6277

 

6

Hợp đồng lô 12.W

Samedan Vietnam Limited

Tầng 16 - Saigon Tower

29 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 823.6276

Fax: 08. 823.6277

 

7

Hợp đồng lô B48/95

Unocal Vietnam Exploration Limited

Metropolitan Building - Tầng 11

235 Đồng khởi, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 823.7993

Fax: 08. 823.7997

 

8

Hợp đồng lô 52/97

Unocal Vietnam Exploration Limited

Metropolitan Building - Tầng 11

235 Đồng khởi, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 823.7993

Fax: 08. 823.7997

 

 

STT

Hợp đồng dầu khí

Nhà Điều hành hoặc Công ty
Điều hành chung

Ghi chú

9

Hợp đồng lô 10 & 11.1

Conson Joint Operating Company

Tầng 1- 5 Lê Duẩn Boulevard

Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 910.1505

Fax: 09. 910.1507

 

10

Hợp đồng lô 16.2

Conoco (UK) Limited - Vietnam

Tầng 9 - Dimon Plaza Building

34 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 825.7714

Fax: 08. 825.7713

 

11

Hợp đồng lô 133-134

Conoco (UK) Limited - Vietnam

Tầng 9 - Dimon Plaza Building

34 Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 825.7714

Fax: 08. 825.7713

 

I

Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

1

Hợp đồng lô 06.1

BP Exploration Operating co

Villa A.15 An Phú, Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 899.9375

Fax: 08. 899.9391

 

2

Hợp đồng lô 05.2

BP Exploration Operating co

Villa A.15 An Phú, Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 899.9375

Fax: 08. 899.9391

 

3

Hợp đồng lô 05.3

BP Exploration Operating co

Villa A.15 An Phú, Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Tel: 08. 899.9375

Fax: 08. 899.9391

 

4

Hợp đồng lô 15.2

Japan Viet nam Petroleum co. LTD (JVPC)

9 Hoàng Diệu - Petrovietnam Tower, - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 064. 856.937

Fax: 064. 856.943

 

 

STT

Hợp đồng dầu khí

Nhà Điều hành hoặc Công ty
Điều hành chung

Ghi chú

5

Hợp đồng lô 01 & 02

Petronas Carigali (Vietnam) SN.BHI)

170 Hai Bà Trưng, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Tel: 064.822.2112

Fax: 064. 822.2095

 

6

Hợp đồng lô 09.3

VRJ Petroleum Company LTd

Suit 570, 8 - Hoàng Diệu - Petrovietnam

Tower - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 064. 852.387

Fax: 064. 852.920

 

7

Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô

95A - Lê Lợi - Vũng Tàu

Tel: 064. 839.871

Fax: 064. 839.857

 

 

Ghi chú: Hợp đồng lô 112 đã được cấp giấy phép đầu tư nhưng chưa đăng ký trụ sở Điều hành chính của nhà Điều hành.