Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1333 TCT/DNK
V/v thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mỹ Lệ
(Đ/c: 741 Long Hưng, Phước Long, Bình Phước)

 

Trả lời Công văn số 09/TT-CT ngày 23/02/2004 của Công ty Mỹ Lệ TNHH v/v Doanh thu và khấu trừ thuế đầu vào của các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc từ sau ngày 30/9/2002, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

1- Từ 1/10/2002 đến 31/12/2003:

Theo quy định tại Điểm 1.1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT, quy định:

- Hàng hoá được áp dụng thuế suất 0% là hàng hoá xuất khẩu.

- Hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% phải đáp ứng đủ các Điều kiện chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu:

Hợp đồng bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu.

Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán qua Ngân hàng, chứng từ thanh toán là Giấy báo có.

Tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan Hải quan.

Riêng Điều kiện thanh toán qua Ngân hàng được quy định theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT. Phương thức và chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo quy định tại Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và Công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.

2- Từ 01/01/2004 thực hiện theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn nêu trên thì các lô hàng do công ty xuất khẩu sang Trung Quốc được thanh toán do người đại diện của bên nhập khẩu (Trung Quốc) ở Việt Nam chuyển tiền từ Ngân hàng Việt Nam vào tài Khoản của Công ty TNHH Mỹ Lệ không được coi là hình thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng, vì vậy không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối với hàng hoá này nếu được xác định là thực tế đã xuất khẩu sẽ không phải tính thuế GTGT đầu ra.

Doanh thu hàng hoá xuất khẩu được căn cứ vào hoá đơn bán hàng và số tiền thu được để xác định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để có hướng giải quyết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến