Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1328 TCT/TNCN
V/v Thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Công ty TNHH dầu nhờn CALTEX Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50403/CLVL ngày 5/04/2004 của Công ty hỏi về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1.1 Phần I Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: Thu nhập chịu thuế thường xuyên là các Khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao... tiền trợ cấp thay lương nhận từ  quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền).

Khoản tiền cán bộ CNV nhận được do Bảo hiểm xã hội trích lại cho đơn vị một phần để làm kinh phí thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho cán bộ CNV theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ không phải tính vào thu nhập để tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Trường hợp nhân viên Công ty nhận tiền từ quỹ Bảo hiểm xã hội đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2002 đến nay (chưa quyết toán với cơ quan thuế) thì Công ty phải liên hệ với Cục thuế TP. Hải Phòng để được hướng dẫn làm quyết toán đối với Khoản tiền thuế nêu trên. Cục thuế TP. Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty thực hiện quyết toán thuế theo các nội dung tại công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc