Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1326 TCT/TS
V/v thu lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền
(106 Bà Hom, Phường 13 - Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời đơn thư khiếu nại ngày 27/3/2004 của Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền về công văn số 1951 TCT/NV4 ngày 3/6/2003 của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp của Bà mặc dù đã nộp hồ sơ đăng ký xe môtô trước ngày Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính ban hành nhưng đến thời Điểm thông tư này có hiệu lực thi hành (sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo) Bà mới được cấp giấy đăng ký và biển số xe mô tô thì Bà phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện theo mức thu quy định tại Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế trả lời để Bà được biết và thực hiện nộp lệ phí theo đúng quy định./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương