Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1319 TCT/PCCS
V/v thuế đối với hàng hoá bị tổn thất

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 320/CT-TQD ngày 16/5/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc không tính thuế đầu ra đối với hàng hoá bị thiệt hại do đắm tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

1) Về thuế GTGT: Tại Tiết c Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp”. Như vậy, mọi hàng hoá bị tổn thất do nguyên nhâm chủ quan hay khách quan đều không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ đầu vào của hàng hoá bị tổn thất thì căn cứ vào số lượng, giá trị hàng hoá tổn thất đó so với số lượng, giá trị hàng hoá cùng loại mua vào để Điều chỉnh lại số thuế GTGT phải nộp và không phải kê khai thuế GTGT đầu ra đối với số lượng hàng hoá bị tổn thất.

2/ Về thuế TNDN: Hàng hoá bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hoá tổn thất sau khi khấu trừ các Khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng): bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị tổn thất còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương