Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1315/CP-CN
V/v điều chỉnh (bổ sung)Hợp đồng tư vấn giám sát Dự án hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 3376 KHĐT/GTVT ngày 5 tháng 8 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5551 BKH/QLĐT ngày 10 tháng 9 năm 2003) về việc điều chỉnh (bổ sung) Hợp đồng Tư vấn giám sát của Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và Cảng Cần Thơ (vốn vay Ngân hàng Thế giới). Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Xét đặc thù của Gói thầu tư vấn giám sát thuộc Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ, cho phép điều chỉnh (bổ sung) Gói thầu tư vấn giám sát của dự án này với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Nhà thầu thực hiện: Liên danh SMEC - Harri (úc + Mỹ)

b. Giá trị điều chỉnh (bổ sung): 115.652 USD và 1.918.682 AUD.

Trong đó:

 + Dự phòng: 5.245USD + 87.015 AUD;

 + Thuế: 5.507 USD + 91.366 AUD.

c. Thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004.

2. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ cần khẩn trương thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng