Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1314/CP-QHQT
V/v Gia hạn và bổ sung vốn dự án Việt Nam - Thuỵ Điển về hỗ trợ, tăng cường năng lực CSB

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Quốc Phòng.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Ngoại giao;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5125 BKH/KTĐN ngày 25 tháng 8 năm 2003) về việc gia hạn và bổ sung vốn cho dự án Tăng cường năng lực ngành Cảnh sát Biển, Thủ tướng Chính có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực quản lý và điều hành của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam” thêm 09 tháng (từ tháng 10 năm 2003) và bổ sung kinh phí 1.843.000 SEK (viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thuỵ Điển).

- Ban quản lý dự án cần rút kinh nghiệm bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành về xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách nhà nước đối với tiền hàng của dự án đúng quy định và thời hạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc Phòng là cơ quan chủ quản.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan