Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1305/CP-ĐMDN
V/v sáp nhập Công ty XNKĐất Việt vào Công ty Bạch Đằng

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 884/BCA-H11 ngày 04 tháng 6 năm 2003, công văn số 1481/BCA-H11 ngày 11 tháng 9 năm 2003) và ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 6868 TC/TCDN ngày 03 tháng 7 năm 2003), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4299 BKH/QPAN ngày 17 tháng 7 năm 2003) về việc sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu Đất Việt vào Công ty Bạch Đằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý sáp nhập Công ty xuất nhập khẩu Đất Việt vào Công ty Bạch Đằng.
2. Giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc sáp nhập nói trên theo quy định hiện hành, chỉ đạo Công ty Bạch Đằng xử lý tồn tại của Công ty Xuất nhập khẩu Đất Việt và sớm ổn định tổ chức đẻ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng