Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1303/CP-QHQT
V/v ký kết Hiệp định Kiểm dịch thực vật, Hiệp định Thú y Việt Nam - Rumani

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
-Bộ Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 2235 CV/BNN-HTQT ngày 27 tháng 8 năm 2003 và công văn số 3162 CV/BNN-HTQT ngày 24 tháng 9 năm 2003) về việc xin phê duyệt nội dung và ký kết hai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật và Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa hai Chính phủ Việt Nam và Rumani, Chính phủ có ý kiến như sau:

Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Rumani trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật và Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y.

Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay mặt Chính phủ ta ký hai Hiệp định trên với đại diện được uỷ quyền của Chính phủ Rumani. Giao Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại về ký kết hai Hiệp định nêu trên.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan