Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1298/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án Vườn  QG Tam Đảo - ODA của Đức

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5484 BKH/KTĐN, ngày 8 tháng 9 năm 2003) về việc trình duyệt dự Vườn quốc gia Tam Đào và vùng đệm do Đức Tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án “Vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm” do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức cam kết tài trợ không hoàn lại 1.788.000 Euro, thời gian thực hiện dự án từ năm 2003 đến 2005.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với phía CHLB Đức thống nhất các nội dung của Bản thoả thuận tài trợ cho việc triển khai thực hiện dự án “Vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm” (nêu tại công hàm số 42/2003 ngày 7 tháng 2 năm 2003 của Đại sứ quán CHLB Đức).

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện dự án, trong đó cần chú ý các hoạt động hỗ trợ vùng đệm và tăng cường trách nhiệm của Vườn Quốc gia Tam Đảo - Giám đốc dự án, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ với các Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Vốn đối ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Uỷ ban nhân dân Tỉnh nêu trên tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Việc mua 02 xe ô tô địa hình, xe máy phục vụ dự án thực hiện theo quy định tại công văn số 48/CP-KTTH ngày 13 tháng 1 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng