Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1297 TCT/ĐTNN
V/v quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng điều hành FCR Việt Nam

Trả lời công văn số FCRV/DF/04/11/LG đề ngày 10/3/2004 của Văn phòng điều hành FRC Việt Nam (Văn phòng FCR) hỏi về việc quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quyết toán thuế GTGT

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Phần II Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 củ Bộ Tài chính, trường hợp cơ sở kinh doanh đã gửi tờ khai cho cơ quan thuế, sau đó phát hiện có sự sai sót về số liệu kê khai, cơ sở phải thông báo cho cơ quan thuế biết đồng thời lập lại tờ khai thay cho tờ khai không đúng hoặc ghi điều chỉnh vào tờ khai tháng tiếp sau (nếu phát hiện sai sót sau khi cơ quan thuế đã ra thông báo nộp thuế). Vì vậy, trường hợp sau khi đã nộp tờ khai tuế GTGT đầu vào của tháng 12/1999, Văn phòng FCR mới nhận được 02 hoá đơn GTGT phát sinh trong tháng 12/1999 và đã quá thời hạn điều chỉnh tờ khai tháng 12/1999 thì Văn phòng FCR kê khai khấu trừ vào tờ khai của tháng tiếp sau (tháng 1/2000) là đúng quy định tính tại thời điểm năm 1999. Do đó, Văn phòng FCR không kê khai bổ sung và điều chỉnh lại quyết toán thuế GTGT năm 1999.

2. Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng năm

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I, Phần thứ ba, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001; Mục IV, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính đề nghị của Văn phòng FCR về việc nộp báo cáo quyết toán thuế hàng năm trong thời hạn 12 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Căn cứ quy định trên, trường hợp loại hình kinh doanh của Văn phòng FCR có tính chất đặc thù, chưa xác định được chính xác doanh thu trong năm vào thời điểm quy định (sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính) thì Văn phòng lập báo cáo kế toán theo các căn cứ thực tế hiện có về ghi nhận doanh thu. Sau khi có biên bản đối soát doanh thu với Công ty viễn thông quốc tế, Văn phòng FCR thực hiện điều chỉnh doanh thu thực tế theo quy định hiện hành về kế toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng điều hành FCR Việt Nam biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến