Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1296 TCT/DNK
V/v miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 411/CT-TTr ngày 01/4/2004 của Cục thuế nêu vướng mắc trong việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho cơ sở SX mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

1.Theo quy định tại phần cuối Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: cơ sở SXKD được thành lập do chuyển đổi sở hữu hoặc trường hợp chủ DNTN xin giải thể để tham gia thành lập Công ty TNHH mang tên mới, cùng ngành nghề, địa Điểm, chủ DNTN nay là giám đốc và là người có vốn góp cao nhất thì Cơ sở SXKD mới thành lập theo các hình thức nêu trên không đủ điểu kiện để được xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập.

2. Đối với Cơ sở SXKD nếu trong thời gian hoạt động đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế khi chuyển đổi sở hữu, đổi tên nhưng vẫn duy trì hoạt động SXKD như trước đây (cùng địa Điểm, ngành nghề) và vẫn đảm bảo các Điều kiện để được miễn, giảm thuế theo quy định thì cơ sở mới được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế trong thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến