Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1294 TCT/ĐTNN
V/v hoàn trả vốn NSNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2350 CT-ĐTNN ngày 24/02/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị miễn tiền thuê đất của Công ty dịch vụ và Thương mại (HANECO). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định tại Điều 9 Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01/4/1990; Điều 9 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1417 ngày 31/12/1994; Điều 1, Điều 2, Điều 10.2.1 Bản quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

- Công ty HANECO (là Bên Việt Nam trong liên doanh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất) không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

- Công ty HANECO khi được phép góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất phải hoàn trả vốn NSNN và phải nộp tiền sử dung vốn NSNN theo quy định hiện hành, không được miễn giảm. Việc Công ty HANECO chưa ghi tăng số vốn NSNN cấp, chưa ký hợp đồng nhận nợ với Sở Tài chính là vi phạm quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư số 50 TC/TCĐN ngày 037/1999 và Phần II Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 0/10/1997 của Bộ Tài chính.

- Khi chuyển nhượng vốn theo hợp đồng ngày 02/6/2000 các Bên trong Liên doanh phải nộp các loại thế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định. Đồng thời khi nhận được tiền chuyển nhượng HANECO (Bên Việt Nam) phải hoàn trả toàn bộ phần vốn NSNN Nhà nước giao (bằng giá trị quyền sử dụng đất được phép góp vốn là 1.015.000 USD) và phải nộp tiền sử dụng vốn theo quy định.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn và yêu cầu Công ty HANECO hoàn trả vốn NSNN và phải nộp tiền sử dụng vốn NSNN theo đúng quy định hiện hành./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến